We respect your privacy

Privacyverklaring Ledger Leopard B.V.

 

Artikel 1.             Inleiding

Ledger Leopard B.V. (“Ledger Leopard”) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming – die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is – stelt. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel we deze persoonsgegevens verwerken. Wij raden u dan ook aan deze privacy verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Artikel 2.             Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Ledger Leopard verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

a. Voor- en achternaam;

b. Telefoonnummer;

c. Bedrijfsnaam;

d. E-mailadres;

e. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Artikel 3.             Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ledgerleopard.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Artikel 4.             Waarom we gegevens nodig hebben

Ledger Leopard verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

a. Om u onze diensten optimaal te kunnen verlenen;

b. Om u op de hoogte te brengen van relevante informatie met betrekking tot de diensten van Ledger Leopard;

c. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

d. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

e. Ledger Leopard analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Artikel 5.             Hoe lang we gegevens bewaren

Ledger Leopard bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Onze bewaartermijn(en) is: 2 jaar.

 

Artikel 6.             Delen met anderen

Ledger Leopard verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een derde(n) indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ledger Leopard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Artikel 7.             In kaart brengen websitebezoek

Ledger Leopard gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Artikel 8.             Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ledgerleopard.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ledger Leopard zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Artikel 9.             Beveiliging

Ledger Leopard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ledger Leopard via info@ledgerleopard.com.

 

Artikel 10.           Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.